POLITYKA PRYWATNOŚCI
SPÓŁEK Z GRUPY FERRYMAN

 

1. Ochrona danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Ferryman Development sp. z o.o. oraz pozostałe spółki z Grupy Ferryman, tj. spółki powiązane organizacyjnie lub kapitałowo z Ferryman Development sp. z o.o. lub Ferryman Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., w tym przez wspólną kadrę zarządzającą i strategię zarządzania („Grupa Ferryman” lub „Ferryman”). W Grupie Ferryman dochowujemy szczególnej staranności w celu zapewnienia poufności danych osobowych i rozliczalności ich przetwarzania oraz dostępności ich dla osób upoważnionych. Ferryman przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony danych osobowych oraz ochrony prywatności swoich klientów i osób, których dane osobowe są przetwarzane w przebiegu procesów biznesowych, w tym również przez użytkowników naszych serwisów internetowych. Dokładamy szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celami, dla których zostały zebrane i stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód), jeżeli takie zgody są konieczne do przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

2. Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych

2.1 Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Właściwy administrator danych to podmiot, który realizuje określone cele przetwarzania danych. W Grupie Ferryman administratorem Państwa danych osobowych jest Ferryman Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Progi 1/6, 00-634 Warszawa (nr KRS 0000737646), jako spółka zapewniająca organizację i obsługę  procesu sprzedaży pozostałym członkom Grupy.

Ponadto, w zależności od tego, w jakich celach Państwa dane osobowe są przetwarzane w relacjach z Ferryman, określone spółki z Grupy Ferryman będą właściwym administratorem danych, np. jeżeli jesteście Państwo nabywcą lokalu lub jego przedstawicielem lub zawieracie Państwo inną umowę, administratorem Państwa danych jest także spółka z Grupy Ferryman, z którą zawieracie Państwo umowę, w tym umowę deweloperską lub umowę sprzedaży lokalu. 

O tym, który podmiot wchodzący w skład naszej Grupy jest administratorem Państwa danych w konkretnej sytuacji oraz o szczegółach przetwarzania danych informujemy zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Państwem zawieramy, ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach zapytania o ofertę.

Na przykład:
•    jeżeli są Państwo zainteresowani ofertami dotyczącymi spółek z Grupy Ferryman i chcą je otrzymywać w formie elektronicznej (email, SMS, rozmowa na żywo w formie wideokonferencji) lub telefonicznej, a zwłaszcza w zakresie inwestycji Ferryman, administratorem tych danych jest Ferryman Development Sp. z o.o.,
•    jeżeli podpisują Państwo umowę rezerwacyjną lub inne, kolejne umowy dotyczące nabycia nieruchomości, w tym w szczególności zabudowanej domem jednorodzinnym, lokalu użytkowego, mieszkania, komórki lokatorskiej, garażu, z jedną ze spółek celowych z Grupy Ferryman (dalej zwane łącznie „spółkami z Grupy Ferryman”) lub są Państwo reprezentantem albo osobą kontaktową działającą w imieniu takiego klienta, to administratorem danych będzie ta spółka celowa, z którą podpisywana jest umowa,
•    jeżeli podpisują Państwo z nami lub dążą Państwo do nawiązania z nami umów w sprawie zbycia nieruchomości lub są Państwo reprezentantem albo osobą kontaktową działającą w imieniu takiego kontrahenta, to administratorem danych będzie ta spółka, z którą nawiązywana jest relacja biznesowa lub docelowo podpisywana umowa,
•    jeżeli podpisują Państwo z nami lub dążą Państwo do nawiązania z nami umów, w tym umów o współpracy, w zakresie dostarczenia nam usług (np. usług architektonicznych, usług IT, usług wykonawczych, usług budowlanych) lub są Państwo reprezentantem albo osobą kontaktową działającą w imieniu takiego kontrahenta, to administratorem danych będzie ta spółka, z którą nawiązywana jest relacja biznesowa lub docelowo podpisywana umowa,
•    jeżeli pozostawiają Państwo dane w celach rekrutacyjnych, to administratorem danych będzie ta spółka z Grupy Ferryman, która jest potencjalnym pracodawcą,
•    jeżeli pozostawiają Państwo dane w związku z zatrudnieniem, czy nawiązaniem współpracy w innej formie, to administratorem danych będzie ta spółka z Grupy Ferryman, która jest pracodawcą.

Uwaga: jeżeli są Państwo członkami Wspólnoty Mieszkaniowej, to administratorem danych członków takiej wspólnoty jest właściwa Wspólnota Mieszkaniowa, a nie spółka z Grupy Ferryman.

2.2 Jak mogę się skontaktować z administratorem danych?

Wszystkie spółki z Grupy Ferryman mają siedzibę pod adresem: ul. Progi 1/6, 00-634 Warszawa.
Można się z nami skontaktować w poniższy sposób:
za pomocą telefonu: 501 503 339
za pomocą wiadomości e-mail: biuro@ferryman.pl
listownie: ul. Progi 1/6, 00-634 Warszawa.

2.3 Czy administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych?

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych mogą Państwo kierować pocztą na adres korespondencyjny: Ferryman Development Sp. z o.o./inna spółka z grupy, która jest administratorem, ul. Progi 1 lok. 6, 00-634 Warszawa/inny właściwy adres dla danego administratora, bądź emailem na adres: biuro@ferryman.pl

2.4 Jakie moje dane będą przetwarzane?

Przetwarzamy następujące kategorie podanych przez Państwa danych osobowych:
a.    dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail itp.,
b.    w przypadku, gdy zawierają Państwo z nami umowę, w tym np. rezerwacyjną lub umowę deweloperską – także inne dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy w  szczególności adres zamieszkania lub zameldowania, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości (dowodu osobistego/paszportu) oraz nr rachunku bankowego (podawany w celu dokonania zwrotu ewentualnej nadpłaty), 
c.    informacje dotyczące preferencji zakupowych, np. lokalizacja, powierzchnia lokalu itp.
d.    lokalizacja i adres IP urządzenia, z którego Państwo korzystacie odwiedzając naszą stronę internetową.

2.5 W jakich celach i na jakich podstawach moje dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe przetwarzane w określonych celach są poparte odpowiednimi podstawami prawnymi. O wszystkich rzeczywistych celach przetwarzania danych zbieranych w konkretnym przypadku i o właściwych podstawach prawnych, informujemy Państwa zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Państwem zawieramy, ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach zapytania o ofertę.

Co do zasady, wykorzystujemy dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
a.    rekrutacja – zgoda kandydata do pracy,
b.    zatrudnienie, czyli realizacja umowy i wykonanie obowiązujących przepisów w tym zakresie (dot. prawa pracy, ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji pracowniczej):
o    konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie, a także
o    obowiązujące przepisy prawa w zakresie: prawa pracy, ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji pracowniczej
o    prawnie uzasadnione interesy, rozumiane jako umożliwienie w Grupie Ferryman i poza Grupą Ferryman kontaktów w sprawach służbowych z właściwą osobą (gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania powierzanych zadań),
c.    współpraca w oparciu o umowę inną, niż kodeks pracy (np. w oparciu o umowę o dzieło, umowę zlecenia):
o    konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie, a także
o    obowiązujące przepisy prawa w zakresie: ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji
o    prawnie uzasadnione interesy, rozumiane jako umożliwienie w Grupie Ferryman i poza Grupą Ferryman kontaktów w sprawach służbowych z właściwą osobą (gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania powierzanych zadań),
d.    przygotowanie i wysłanie oferty w odpowiedzi na otrzymane od Państwa zapytanie drogę elektroniczną lub telefoniczną (np. z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie www Administratora):
o    zgoda na otrzymanie takich ofert w formie elektronicznej lub telefonicznej (zbieramy odrębne zgody na każdą z tych form),
e.    świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
o    zgoda na udzielona w formie elektronicznej, np. z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie www Administratora,
f.    marketing bezpośredni produktów i usług, w tym nawiązanie kontaktu, przedstawienie oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (tj. Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Państwa aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia informacji o produktach i usługach):
o    zgoda na takie przetwarzanie danych udzielona w formie elektronicznej lub telefonicznej,
g.    przeprowadzenie z nami rozmowy zdalnej (w formie audio lub wideo) i jej utrwalenie w celach archiwizacyjnych (dowodowych):
o    zgoda Klienta na przetwarzanie wizerunku wyrażana przed rozpoczęciem rozmowy poprzez aktywne działanie (kliknięcie przycisku zgodnie z podaną wcześniej informacją), a dodatkowo w zakresie innych danych podawanych podczas rozmowy – prawnie uzasadniony interes, jakim jest utrwalenie rozmowy w celach dowodowych,
h.    realizacja zawartych umów, dotyczących nabycia nieruchomości, najmu, skorzystania z przestrzeni co-workingowej, dostawy produktów/usług dla nas, a także podejmowanie, na Państwa żądanie, działań poprzedzających zawarcie umowy:
o    konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie, a także
o    obowiązujące przepisy prawa w zakresie: podatków, archiwizacji dokumentacji, prawa budowlanego (w przypadku nieruchomości), jak też
o    prawnie uzasadnione interesy Ferryman, rozumiane jako: dochodzenie, obrona lub ustalenie roszczeń, dochodzenie zaległych należności, bieżące kontakty w sprawie umowy, wyjaśnianie ewentualnych sporów, utrzymanie relacji biznesowych, właściwa identyfikacja osób kontaktowych lub reprezentantów naszych klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników,
i.    bieżące kontakty z reprezentantami, osobami kontaktowymi wytypowanymi do kontaktu lub osobami, które same się z nami kontaktują (w tym udzielanie odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami):
o    prawnie uzasadnione interesy Ferryman rozumiane jako przyjęcie zapytania do realizacji i udzielenie na nie odpowiedzi, a także prowadzenie bieżącego kontaktu,
j.    monitoring wizyjny terenu budowy lub terenu zakładu pracy
o    prawnie uzasadnione interesy Ferryman rozumiane jako ochrona osób i mienia znajdujących się na terenie budowy lub zakładu pracy, zapobieganie nadużyciom lub nieprawidłowościom na terenie budowy/zakładu pracy.

Poza tym, co opisaliśmy wyżej, informacje o preferencjach naszych Klientów, np. rodzaje mieszkań czy inwestycji, którymi klienci są zainteresowani, wybierane lokalizacje (miasta, dzielnice), metraż, bez wykorzystywania imion, nazwisk, adresów e-mail, adresów zamieszkania, czy innych danych osobowych mogą być przez nas zestawiane w formie zbiorczej. Dane wykorzystywane do takiego zestawienia pochodzą zarówno z naszych stron internetowych (po wysłaniu nam formularza z zapytaniem o ofertę), bądź podawane są nam w trakcie podpisywania umowy (rezerwacyjnej, sprzedaży). Takie zbiorczo zebrane informacje mogą być wykorzystywane do:
•    tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych;
•    kierowania materiałów marketingowych do podobnej grupy klientów poprzez wykorzystanie informacji i wiedzy o nich z zastosowaniem odpowiednich filtrów wyszukiwania, aby znaleźć ich „bliźniaków”, tj. poszukać takich klientów, którzy są najbardziej do nich podobni pod względem zainteresowań czy preferencji zakupowych (w oparciu o zagregowane dane dotyczące innych klientów).

2.6 Źródło danych (skąd Ferryman ma moje dane osobowe?)

Najczęściej źródłem danych są Państwo, czyli sama osoba, której dane dotyczą. Spółki z Grupy Ferryman nie nabywają baz sprzedażowych swoich klientów od innych podmiotów. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od Państwa (a na przykład od pośredników w obrocie nieruchomościami współpracującymi z Administratorem danych), wówczas informujemy Państwa o źródle pochodzenia danych.
W przypadku, gdy korzystają Państwo z formularzy udostępnianych przez portale nieruchomości, dostajemy od portali nieruchomości dane w takim zakresie, w jakim określa to regulamin danego portalu. Celem wykorzystania przez nas tych danych jest
udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub – w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, przedstawianie ofert o inwestycjach Ferryman w formie elektronicznej.
Jeżeli są Państwo pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem naszego kontrahenta (np. dostawcy usług wykończeniowych, budowlanych, stroną umowy najmu), bądź reprezentantem naszego klienta i współpracują Państwo z nami w jego imieniu to możliwe jest, że otrzymamy Państwa dane kontaktowe odpowiednio od tego kontrahenta lub klienta w związku z wyznaczeniem przez niego osób reprezentujących lub kontaktujących się z nami w jego imieniu.
Podawane nam dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednak w określonych sytuacjach ich podanie może być wymogiem ustawowym lub umownym, a w konsekwencji ich niepodanie uniemożliwi odpowiednio realizację przepisu prawa, nawiązanie kontaktu zwrotnego, czy prawidłową realizację umowy.

2.7 Odbiorcy danych

W Grupie Ferryman dbamy o to, żeby nie ujawniać danych osobowych osobom nieuprawnionym, w szczególności dbamy o to, aby informacje te nie dostały się w niepowołane ręce. Podejmujemy współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych oraz zapewniamy, że osoby zajmujące się obsługą klientów i przetwarzaniem innych kategorii danych osobowych są przeszkolone pod kątem ochrony danych osobowych.

Spółki z Grupy Ferryman nie sprzedają, nie przekazują i nie użyczają zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom lub instytucjom, niż upoważnieni pracownicy lub współpracownicy spółek z Grupy Ferryman, chyba, że odbywa się to:
•    na żądanie organów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy kontrolujące, urzędy skarbowe, komornik, Policja),
•    w wyniku konieczności spełnienia przez nas obowiązku prawnego (np. udostępnienie danych do ZUS, US, na tablicy informacyjnej na budowie),
•    gdyż jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń, udostępnienie danych do kancelarii notarialnej podczas nabywania nieruchomości w formie aktu notarialnego, udostępnienie danych operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej w celu przekazania korespondencji, czy udostępnienie danych podmiotom świadczącym usługi budowlane, wspólnocie mieszkaniowej lub zarządcy nieruchomości),
•    ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów danej spółki z Grupy Ferryman (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej),
•    na podstawie art. 28 RODO w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie których upoważniamy dostawców usług dla nas do dostępu do danych osobowych w zakresie
•    niezbędnym do wykonania zleconej usługi (np. usługi wsparcia związane z utrzymaniem infrastruktury lub systemów IT, utrzymania stron internetowych, usuwania usterek ujawniających się na nieruchomościach).

Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej Polityce, dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.

3. Social media

Prowadzimy następujące strony profilowe na Facebooku:
https://www.facebook.com/FerrymanDevelopment
i na Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCPMqsHRpoUKW1VBSaZ03cEw/featured
co może wiązać się z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, gdy odwiedzają Państwo nasze profile, bądź wchodzą Państwo w interakcje z naszymi profilami (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli odwiedzają Państwo nasze profile społecznościowe na portalach typu Facebook gromadzimy dane dotyczące Państwa aktywności na naszym profilu, w tym polubień, przesyłanych nam wiadomości, treści komentarzy i postów zamieszczanych na naszym profilu. Proszę pamiętać, że jako użytkownicy portalu społecznościowego i my, i Państwo jesteśmy związani także polityką prywatności i regulaminami zaakceptowanymi w ramach tego portalu społecznościowego. Dane związane z Państwa aktywnością w ramach prowadzonych przez nas profili na portalu społecznościowym będziemy przetwarzać w ramach tego profilu przez okres funkcjonowania naszego konta na portalu, chyba, że wcześniej usuną je Państwo samodzielnie. Proszę pamiętać, że jako użytkownik Facebooka czy innego portalu społecznościowego mogą Państwo także zarządzać swoim kontem i zamieszczanymi treściami zgodnie z regulacjami właściwego portalu.

4. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak mamy cel ich bieżącego wykorzystania lub ich archiwizacji. O kryteriach ustalenia okresu przechowywania danych zbieranych w konkretnym przypadku informujemy Państwa zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Państwem zawieramy, ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach zapytania o ofertę.

Co do zasady, okresy przechowywania danych ustalamy w oparciu o następujące kryteria:
•    w przypadku otrzymania od Państwa zapytania w sprawie przygotowania i przesłania konkretnej oferty – dane przechowujemy do momentu zakończenia procesu ofertowania,
•    w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę (np. na otrzymywanie ofert marketingowych, przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych) – dane przechowujemy do czasu odwołania zgody,
•    w przypadku danych osobowych pozostawionych w innych celach kontaktowych – dane przechowujemy do momentu udzielenia Państwu wyczerpujących informacji na otrzymane zapytanie,
•    w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nawiązane z nami relacje umowne – dane przechowujemy do czasu ustania okresów, na podstawie których Państwo lub my moglibyśmy mieć prawo do zgłoszenia roszczenia,
•    w przypadku przetwarzania danych na potrzeby realizacji przepisów prawa – dane przechowujemy tak długo, jak zobowiązuje nas do tego prawo,
•    w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy – tak długo, jak trwa wskazany cel oraz potrzeba archiwizacji w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczenia.

5. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
•    żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych,
•    sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia,
•    żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
•    żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
•    uzyskania informacji o ich źródle przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych, jeżeli te dane nie zostały uzyskane od Państwa,
•    otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie. Na Państwa żądanie prześlemy takie dane bezpośrednio innemu administratorowi danych,
•    wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Taki sprzeciw mogą wnieść Państwo w każdym czasie,
•    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Taki sprzeciw mogą wnieść Państwo w dowolnym momencie.

W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne, w szczególności, do:
•    korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
•    wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania, któremu podlegają spółki z Grupy Ferryman jako administratorzy danych;
•    celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
•    ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Mają także Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa

Spółki z Grupy Ferryman traktują w bardzo poważny sposób bezpieczeństwo serwerów i komputerów w sieci lokalnej, urządzeń mobilnych, zabezpieczeń biura, wykorzystywania poczty elektronicznej, etc. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, a w szczególności nasze spółki wdrażają zabezpieczenia opisane w art. 32 RODO.

Stosowany poziom zabezpieczenia tych danych, jak i ryzyka z tym związane poddawane są okresowym przeglądom, ocenie i weryfikacji. Jeżeli zachodzi po temu potrzeba wprowadzamy dodatkowe mechanizmy kontrolno-zabezpieczające podnoszące poziom ochrony Państwa danych. Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej idącej poufności powierzanych nam przez Państwa danych. Zapewniamy o dołożeniu z naszej strony należytej staranności w celu ochrony informacji, co podtrzymujemy poprzez: okresową weryfikację przyjętych zabezpieczeń, okresowe szkolenia pracowników, wdrożenie wewnętrznych polityk i procedur mających na celu ochronę danych osobowych, doskonalenie przyjętego systemu ochrony danych osobowych w każdym przypadku, kiedy zauważymy taką możliwość, a tym bardziej potrzebę.

7. Pliki cookies i logi systemowe

7.1 Co to są pliki cookies i w jakim celu ich używamy?

W celu lepszego dostosowania dostarczanych Państwu usług i szybszego przekazywania informacji, których Państwo poszukują, Ferryman używa w tym celu tzw. cookies tj. małych plików tekstowych wysyłanych do Państwa urządzenia (komputer, telefon, laptop, tablet itp.) i przechowywanych w tych urządzeniach, identyfikujących użytkownika w sposób potrzebny do uproszczenia lub zakończenia
danej operacji. Cookies zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator. Przy połączeniu się komputera z serwisem, serwer odczytuje cookies i rozpoznaje urządzenie użytkownika; pozwala to odpowiednio dopasować stronę internetową do jego indywidualnych preferencji i w ten sposób zaoszczędzić użytkownikowi czasu na wyszukiwanie informacji, których odnalezieniem z największym prawdopodobieństwem będzie zainteresowany.

Na naszych stronach internetowych pliki cookies wykorzystywane są:
a.    do analizowania ruchu na stronie oraz tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
b.    do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.    do optymalizacji korzystania ze strony, a także, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody – do dostosowania treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej

7.2 Jakich plików cookies używamy?

Na naszych stronach internetowych wykorzystywane są:
a.    „Sesyjne pliki cookies” – są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu przebywania użytkownika na stronie internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
b.    „Stałe pliki cookies” – pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
c.    Cookies stron trzecich, np. Google Analytics/Adwords (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),

7.3 Czy można wyłączyć lub zmienić ustawienia plików cookies i jak to zrobić?

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Użytkownicy naszego serwisu mogą też w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

W każdej chwili mogą Państwo wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron serwisów. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie All About Cookies (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

W każdym czasie mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można uzyskać pod adresami:
1.    Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
2.    Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s;
3.    Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies;
4.    Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html;
5.    Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

7.4 Co to są powiadomienia Web Push? Kiedy i dlaczego je stosujemy?

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, nasz serwis może wysyłać do Państwa za pośrednictwem przeglądarki internetowej powiadomienia Web Push, czyli komunikaty zawierające informacje marketingowe, oferty specjalne, zaproszenia na dni otwarte, informacje o nowych inwestycjach. Komunikaty mogą być wysyłane do użytkowników korzystających z wszystkich typów przeglądarek i przedstawiane są w formie informacji pokazujących się na części ekranu przeglądarki, zawierających komunikat skierowany do użytkownika. Kliknięcie w komunikat spowoduje przeniesienie użytkownika do strony zawierającej więcej informacji. Komunikaty mogą być wysyłane także w przypadku gdy nasza strona internetowa nie jest otwarta w przeglądarce.

Powiadomienia Web Push są wysyłane wyłącznie w przypadku wyrażenia przez użytkownika dobrowolnej zgody na ich otrzymywanie. Zgodę na otrzymywanie powiadomień wyraża się poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk zamieszczony w Serwisie (np. Tak / Chcę / Zgadzam się itp.), wyrażający chęć otrzymywania powiadomień oferowanych przez administratora. Zgoda na otrzymywanie
powiadomień może być w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej użytkownika.

W związku z wysyłaniem powiadomień administrator nie przetwarza danych osobowych użytkownika. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których administrator nie ma dostępu.

7.5 Logi systemowe

Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Podczas Państwa wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak czas Państwa wizyty, adres IP, adres URL, przeglądarka, itp. 

Logi przechowywane są do roku wstecz. 

8. Zmiany dotyczące Polityki Prywatności

Na obszar ochrony danych osobowych może mieć wpływ wiele uregulowań prawnych. W przypadku konieczności zmian zostaną one uwzględnione w Polityce Prywatności, którą niezwłocznie zaktualizujemy przez opublikowanie na naszej stronie internetowej.

9. Postanowienia końcowe

Administrator dołoży starań, aby zapewnić Państwu wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać emailem na adres: biuro@ferryman.pl.

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zamknij